+32 (0)2 363 15 25
info@ccconsult.be

Onderzoek en methodieken

Tijdspad

Toelichting

Maart – mei

2015

      Voorbereiding van de indicatoren en de databank i.s.m. alle adviseurs.

Juni – november 2015

      Aanschrijving van alle Vlaamse gemeenten met de vraag om deel te nemen.

      Besturen die wensten deel te nemen, kregen een unieke link toegezonden. De link verwees naar een gebruiksvriendelijke websurvey waarin de gegevens konden worden aangevuld en weggeschreven.

      133 gemeenten – of m.a.w. 43 % van alle gemeenten - verleenden hun medewerking!

      Via nieuwsflashs in september 2015, november 2015 en januari 2016 werden de FAQ’s behandeld en de besturen op de hoogte gebracht.

December

2015

      ‘Datacleaning’: vragen die significant afwijkende resultaten vertoonden, werden verwijderd. Outliers werden nagevraagd bij de besturen. De database werd meermaals inhoudelijk op fou

ten en afwijking

 gecontroleerd.

      Laatste opvraging totale personeelsbezetting per graad

Januari - februari

2016

      Grafische vormgeving

      Publicatie databank

 

Hoewel gemeenten aan dezelfde wettelijke taken moeten voldoen en de dienstverlening vergelijkbaar is, heeft iedere organisatie een andere organisatiestructuur: producten en taken krijgen een plaats binnen een andere dienst, diensten zijn op diverse wijzen geclusterd in afdelingen. Lokale besturen enkel op dienstniveau vergelijken, zou ons geen relevant plaatje opleveren. Om die reden werd de databank ingedeeld in domeinen, vergelijkbaar met BBC-beleidsdomeinen die elk bestuur zelf heeft vastgelegd.We hebben domeinen samengesteld die een logische interne samenhang vertonen en die onderling duidelijk te ‘benchmarken’ zijn:

De domeinen kunnen opgedeeld worden in interne en externe domeinen. De externe domeinen bieden dienstverlening aan de klant. De diensten binnen de interne domeinen zorgen ervoor dat de externe dienstverlening kan plaatsvinden.

 

Beleidsdomein

Subdomein

Type beleidsdomein

Ruimte

Milieu

extern

Ruimte

Stedenbouw / ruimtelijke ordening

extern

Ruimte

Mobiliteit

extern

Ruimte

Openbaar domein (uitvoeringsdiensten)

extern

Samenleven

Burgerzaken

extern

Samenleven

Economie

extern

Samenleven

Jeugd

extern

Samenleven

Cultuur

extern

Samenleven

Sport

extern

Samenleven

Kinderopvang

extern

Dienstverlening (*)

Onthaal

extern

Ondersteuning

Secretariaat

intern

Ondersteuning

Communicatie

intern

Ondersteuning

Financiën

intern

Ondersteuning

ICT

intern

Ondersteuning

Personeel

intern

 

Om de deelnemende organisaties op een zo correct en objectief mogelijke manier te kunnen ‘benchmarken’, hebben we niet allen de personeelsbezetting per domein, maar ook een aantal standaardproducten of kengetallen van het subdomein opgevraagd. Deze cijfergegevens geven een indicatie van de werklast binnen het domein.

(*) De stand van samenwerking tussen gemeente en OCMW en de openingsuren wordt tevens onder het veld dienstverlening geplaatst.